H7N9型禽流感是由H7N9亚型禽流感病毒引起的急性呼吸道传染病,目前治愈率

初中化学 COOCO.因你而专业 !
套卷教案课件下载new 试题搜索答案
你好!请登陆注册
 • 难度: 使用次数:5 入库时间:2017-11-14

  H7N9型禽流感是由H7N9亚型禽流感病毒引起的急性呼吸道传染病,目前治愈率比较低.为预防新型禽流感蔓延,可用ClO2进行环境消毒,制取ClO2的反应过程示意图如图1所示:

  请回答下列问题:

  1)如图2所示的四种物质:在abcd四种物质中属于氧化物的是    (填字母).

  2a物质中钠、氯、氧原子的个数比是         

  3d物质中氯元素和氧元素质量的最简整数比为      

  4)制取ClO2的化学方程式为                                           

  答案


  1211311   42NaClO2+Cl2=2NaCl+2ClO2


如果没有找到你要的试题答案和解析,请尝试下下面的试题搜索功能。百万题库任你搜索。搜索成功率80%