A、B、C、D、E、F分别为氧气、水、二氧化碳、氢氧化钙、碳酸钠、碳酸钙六

初中化学 COOCO.因你而专业 !
套卷教案课件下载new 试题搜索答案
你好!请登陆注册
 • 难度: 使用次数:9 入库时间:2017-06-19

  ABCDEF分别为氧气、水、二氧化碳、氢氧化钙、碳酸钠、碳酸钙六种物质中的一种,并有如右图所示的转化关系。

  1A可供给呼吸,其化学式为_______

  2C俗称熟石灰,B转化成C的化学方程式为    

  3D的化学式为   

  4F转化为E的化学方程式为_______ 

  5)图中相邻物质间还存在其他的形如A      B的双向转化关系,请在图中画出。

  答案


  1O2                     2CaO + H2O === Ca(OH) 2       

  3CaCO3          4CO2+ 2NaOH=== Na2CO3 + H2O

  5F    E        B    C   


如果没有找到你要的试题答案和解析,请尝试下下面的试题搜索功能。百万题库任你搜索。搜索成功率80%