2.8g某铁矿石中含氧化铁6.4g(设该铁矿石中不含其他铁的化合物),则该铁

初中化学 COOCO.因你而专业 !
套卷教案课件下载new 试题搜索答案
你好!请登陆注册
  • 难度: 使用次数:38 入库时间:2008-12-05

    2.8g某铁矿石中含氧化铁6.4g(设该铁矿石中不含其他铁的化合物),则该铁矿石中铁元素的质量分数为(    )。


      A.35%          B.40%         C.50%         D.80%


    答案


    A


如果没有找到你要的试题答案和解析,请尝试下下面的试题搜索功能。百万题库任你搜索。搜索成功率80%